หอพักปาริชาต 2 ปีการศึกษา 2565/1

ประเภท :
หอพักนิสิตหญิง
ที่ปรึกษาหอพัก :
ค่าใช้จ่าย :
ค่าใช้จ่ายหอพักนิสิตวิทยาเขตสงขลา(ปาริชาต 1-2) เทอม
  1. นิสิตปกติ - ค่าบำรุงหอพัก 2880 บาท
  2. นิสิตฝึกงาน - ค่าบำรุงหอพัก 1600 บาท
  3. นิสิตปกติ - ค่าประกันของเสียหายหอพัก 1000 บาท
จำนวนเตียงทั้งหมด :
344 เตียง
จำนวนนิสิตจอง :
343 คน
จำนวนเตียงว่าง :
1 เตียง
ชั้น 1
หมายเลขห้อง เตียง จอง สถานะ
2103 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2104 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2105 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2106 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2107 (ซ่อมบำรุง) 4 0 ว่าง 4 เตียง LOCK
ชั้น 2
หมายเลขห้อง เตียง จอง สถานะ
2201 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2202 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2203 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2204 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2205 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2206 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2207 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2208 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2209 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2210 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2211 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2212 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2213 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2214 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2215 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2216 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2217 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2218 (สำหรับนิสิตต่างชาติ) 4 0 ว่าง 4 เตียง LOCK
2219 (สำหรับนิสิตต่างชาติ) 4 0 ว่าง 4 เตียง LOCK
2220 (สำหรับนิสิตต่างชาติ) 4 0 ว่าง 4 เตียง LOCK
2221 (สำหรับนิสิตต่างชาติ) 4 0 ว่าง 4 เตียง LOCK
2222 (สำหรับนิสิตต่างชาติ) 4 0 ว่าง 4 เตียง LOCK
ชั้น 3
หมายเลขห้อง เตียง จอง สถานะ
2301 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2302 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2303 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2304 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2305 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2306 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2307 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2308 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2309 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2310 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2311 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2312 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2313 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2314 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2315 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2316 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2317 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2318 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2319 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2320 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2321 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2322 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
ชั้น 4
หมายเลขห้อง เตียง จอง สถานะ
2401 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2402 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2403 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2404 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2405 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2406 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2407 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2408 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2409 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2410 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2411 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2412 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2413 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2414 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2415 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2416 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2417 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2418 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2419 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2420 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2421 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2422 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
ชั้น 5
หมายเลขห้อง เตียง จอง สถานะ
2501 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2502 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2503 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2504 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2505 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2506 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2507 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
2508 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2509 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2510 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2511 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2512 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2513 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2514 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2515 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2516 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2517 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2518 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2519 (ซ่อมบำรุง) 4 0 ว่าง 4 เตียง LOCK
2520 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2521 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2522 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN