ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวจากหอพักวิทยาเขตสงขลา

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ปฏิทินหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ปฏิทินหอพัก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ข่าวจากหอพักวิทยาเขตพัทลุง
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การขยายเวลาปิดแผงกั้นหน้าหอพักและเวลาปิดประตูหอพัก วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ปฏิทินหอพัก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
แบบฟอร์มการใช้ห้องพักรายวัน (เรือนรับรอง)
ประกาศ กำหนดระยะเวลาการชำระเงินค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าหอพักนิสิต ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศ การขยายเวลาชำระเงินค่าบำรุงหอพักและค่าประกันของเสียหายหอพัก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
แบบบันทึกข้อตกลงการชำระหนี้ค่าบำรุงหอพัก
ประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักฉบับใหม่(เริ่มใช้ปีการศึกษา2566เป็นต้นไป)
แบบขอย้ายหอพัก
แบบบันทึกการลาออกจากหอพัก
แบบบันทึกจองหอพัก-สำหรับนิสิตที่ไม่ได้จองหอพักตามมหาวิทยาลัยประกาศกำหนด
แบบคำร้อง-ขอเบิกเงินค่าประกันของเสียหายหอพัก

สงขลา
ปฏิทินหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2567/1

วิทยาเขตสงขลา

# วันที่ กิจกรรม
1 19/02/2567 - 21/02/2567 นิสิตจองหอพัก online
2 19/02/2567 - 31/05/2567 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
3 19/02/2567 - 31/05/2567 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
4 19/02/2567 - 31/05/2567 ชำระเงินผ่านธนาคาร
5 12/06/2567 - 16/06/2567 รายงานตัวเข้าหอพัก

วิทยาเขตพัทลุง

# วันที่ กิจกรรม
1 19/02/2567 - 21/02/2567 นิสิตจองหอพัก online
2 19/02/2567 - 21/02/2567 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
3 19/02/2567 - 31/05/2567 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
 
ตรวจสอบห้องว่าง
อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก
สงขลา
หอพัก เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
ปาริชาต 1 (หอพักชาย) 4,200 3,200 1,600
ปาริชาต 2 (หอพักหญิง) 4,200 3,200 1,600
ปาริชาต 3 (หอพักหญิง) 5,000 4,000 2,000
พัทลุง
หอพัก เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
พะยอม 1 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300
พะยอม 2 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300
พะยอม 3 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 2 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 3 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 4 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 5 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 6 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300