ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวจากหอพักวิทยาเขตสงขลา

ประกาศการจองหอพัก การชำระเงิน เเละการรายงานตัวเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
เอกสารสำหรับวันรายงานตัวเข้าหอพัก วิทยาเขตสงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ข่าวจากหอพักวิทยาเขตพัทลุง
แผนผัง เส้นทางมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง วันรับรายงานตัวนิสิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
การจองหอพักนิสิต Online และการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก 2/2564
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง กำหนดเวลาเปิด-ปิดแผงกั้นหน้าหอพัก ประตูหอพัก และลงชื่อเข้าหอพัก โครงการ TSU.PT Sandbox ภาคเรียนที่ 2/2564
การขอเบิกค่าประกันของเสียเสียหายหอพัก ประจำปีการศึกษา 2564

สงขลา
ปฏิทินหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2565/1

วิทยาเขตสงขลา

# วันที่ กิจกรรม
1 08/06/2565 - 12/06/2565 นิสิตจองหอพัก online
2 30/08/2565 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
3 06/09/2565 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
4 06/09/2565 ชำระเงินผ่านธนาคาร
5 25/06/2565 - 26/06/2565 รายงานตัวเข้าหอพัก
6 21/11/2565 - 28/11/2565 บันทึกค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
7 21/11/2565 - 30/11/2565 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
8 21/11/2565 - 30/11/2565 ชำระเงินค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ผ่านธนาคาร

วิทยาเขตพัทลุง

# วันที่ กิจกรรม
1 01/06/2565 - 22/06/2565 นิสิตจองหอพัก online
2 01/06/2565 - 30/11/2565 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
3 01/08/2565 - 15/08/2565 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
4 01/08/2565 - 15/08/2565 ชำระเงินผ่านธนาคาร
5 26/09/2565 - 01/12/2565 บันทึกค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
6 01/12/2565 - 10/12/2565 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
7 01/12/2565 - 10/12/2565 ชำระเงินค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ผ่านธนาคาร
 
สถิติห้องว่าง ปีการศึกษา 2565/1

สงขลา

หอพัก ทั้งหมด (เตียง) ว่าง (เตียง)
ชาย 336 23
หญิง 728 1
รวม 1064 24

พัทลุง

หอพัก ทั้งหมด (เตียง) ว่าง (เตียง)
ชาย 440 15
หญิง 1691 281
รวม 2131 296
 
อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก
สงขลา
หอพัก เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
ปาริชาต 1 (หอพักชาย) 4,200 3,200 1,600
ปาริชาต 2 (หอพักหญิง) 4,200 3,200 1,600
ปาริชาต 3 (หอพักหญิง) 5,000 4,000 2,000
พัทลุง
หอพัก เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
พะยอม 1 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300
พะยอม 2 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300
พะยอม 3 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 2 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 3 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 4 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 5 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 6 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300