สงขลา
ปฏิทินหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2564/2

วิทยาเขตสงขลา

# วันที่ กิจกรรม
1 15/02/2565 - 22/02/2565 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
2 22/12/2564 - 24/12/2564 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
3 22/12/2564 - 24/12/2564 ชำระเงินผ่านธนาคาร
4 25/04/2565 - 28/04/2565 บันทึกค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
5 15/02/2565 - 25/02/2565 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
6 15/02/2565 - 25/02/2565 ชำระเงินค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ผ่านธนาคาร

วิทยาเขตพัทลุง

# วันที่ กิจกรรม
1 28/01/2565 - 24/02/2565 นิสิตจองหอพัก online
2 08/02/2565 - 09/05/2565 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
3 22/11/2564 - 31/05/2565 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
4 22/11/2564 - 31/03/2565 ชำระเงินผ่านธนาคาร
5 01/04/2565 - 10/04/2565 ชำระเงินค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ที่สำนักงานหอพัก
6 28/02/2565 - 10/05/2565 บันทึกค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
7 01/05/2565 - 31/05/2565 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
8 01/05/2565 - 10/05/2565 ชำระเงินค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ผ่านธนาคาร
 
สถิติห้องว่าง ปีการศึกษา 2564/2

สงขลา

หอพัก ทั้งหมด (เตียง) ว่าง (เตียง)
ชาย 360 201
หญิง 736 390
รวม 1096 591

พัทลุง

หอพัก ทั้งหมด (เตียง) ว่าง (เตียง)
ชาย 124 6
หญิง 660 -68
รวม 784 -62
 
อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก
สงขลา
หอพัก เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
ปาริชาต 1 (หอพักชาย) 4,200 3,200 1,600
ปาริชาต 2 (หอพักหญิง) 4,200 3,200 1,600
ปาริชาต 3 (หอพักหญิง) 5,000 4,000 2,000
พัทลุง
หอพัก เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
พะยอม 1 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300
พะยอม 2 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300
พะยอม 3 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 2 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 3 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 4 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 5 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 6 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300