ตรวจสอบสถานะห้องว่าง ปีการศึกษา 2562/2

วิทยาเขตสงขลา
ชื่อหอพัก จำนวนเตียง ว่าง ประเภทหอพัก
หอพักปาริชาต 1 372 101 หอพักนิสิตชาย ห้องพัก
หอพักปาริชาต 2 352 40 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
หอพักปาริชาต 3 384 23 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
1108 164
วิทยาเขตพัทลุง
ชื่อหอพัก จำนวนเตียง ว่าง ประเภทหอพัก
หอพักพะยอม 1 520 124 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
หอพักพะยอม 2 520 46 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
หอพักพะยอม 3 424 133 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
หอพักพะยอม 4 424 104 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
หอพักอินทนิล 2 148 20 หอพักนิสิตชาย ห้องพัก
หอพักอินทนิล 3 148 53 หอพักนิสิตชาย ห้องพัก
หอพักอินทนิล 4 144 26 หอพักนิสิตชาย ห้องพัก
หอพักอินทนิล 5 140 38 หอพักนิสิตชาย ห้องพัก
หอพักอินทนิล 6 140 54 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
2608 598