ตรวจสอบสถานะห้องว่าง ปีการศึกษา 2563/1

วิทยาเขตสงขลา
ชื่อหอพัก จำนวนเตียง ว่าง ประเภทหอพัก
หอพักปาริชาต 1 360 46 หอพักนิสิตชาย ห้องพัก
หอพักปาริชาต 2 352 1 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
หอพักปาริชาต 3 384 0 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
1096 47
วิทยาเขตพัทลุง
ชื่อหอพัก จำนวนเตียง ว่าง ประเภทหอพัก
หอพักพะยอม 1 468 -16 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
หอพักพะยอม 3 340 -61 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
หอพักพะยอม 4 409 15 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
หอพักอินทนิล 2 100 -7 หอพักนิสิตชาย ห้องพัก
หอพักอินทนิล 3 144 7 หอพักนิสิตชาย ห้องพัก
1461 -62