ตรวจสอบสถานะห้องว่าง ปีการศึกษา 2563/2

วิทยาเขตสงขลา
ชื่อหอพัก จำนวนเตียง ว่าง ประเภทหอพัก
หอพักปาริชาต 1 360 95 หอพักนิสิตชาย ห้องพัก
หอพักปาริชาต 2 352 47 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
712 142
วิทยาเขตพัทลุง
ชื่อหอพัก จำนวนเตียง ว่าง ประเภทหอพัก
หอพักพะยอม 1 496 91 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
หอพักพะยอม 2 520 122 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
หอพักพะยอม 3 348 23 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
หอพักพะยอม 4 412 128 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
หอพักอินทนิล 4 140 23 หอพักนิสิตชาย ห้องพัก
หอพักอินทนิล 5 136 59 หอพักนิสิตชาย ห้องพัก
2052 446