ตรวจสอบสถานะห้องว่าง ปีการศึกษา 2563/1

วิทยาเขตสงขลา
ชื่อหอพัก จำนวนเตียง ว่าง ประเภทหอพัก
หอพักปาริชาต 1 360 63 หอพักนิสิตชาย ห้องพัก
หอพักปาริชาต 2 352 12 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
หอพักปาริชาต 3 384 8 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
1096 83
วิทยาเขตพัทลุง
ชื่อหอพัก จำนวนเตียง ว่าง ประเภทหอพัก
หอพักพะยอม 1 484 -14 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
หอพักพะยอม 3 351 -61 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
หอพักพะยอม 4 409 1 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
หอพักอินทนิล 2 100 4 หอพักนิสิตชาย ห้องพัก
หอพักอินทนิล 3 144 -2 หอพักนิสิตชาย ห้องพัก
1488 -72