ตรวจสอบสถานะห้องว่าง ปีการศึกษา 2564/2

วิทยาเขตสงขลา
ชื่อหอพัก จำนวนเตียง ว่าง ประเภทหอพัก
หอพักปาริชาต 1 360 201 หอพักนิสิตชาย ห้องพัก
หอพักปาริชาต 2 352 182 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
หอพักปาริชาต 3 384 208 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
1096 591
วิทยาเขตพัทลุง
ชื่อหอพัก จำนวนเตียง ว่าง ประเภทหอพัก
หอพักพะยอม 2 328 90 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
หอพักพะยอม 3 332 128 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
หอพักอินทนิล 5 124 6 หอพักนิสิตชาย ห้องพัก
784 224