ตรวจสอบสถานะห้องว่าง ปีการศึกษา 2563/1

วิทยาเขตสงขลา
ชื่อหอพัก จำนวนเตียง ว่าง ประเภทหอพัก
หอพักปาริชาต 1 360 60 หอพักนิสิตชาย ห้องพัก
หอพักปาริชาต 2 352 0 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
หอพักปาริชาต 3 384 0 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
1096 60
วิทยาเขตพัทลุง
ชื่อหอพัก จำนวนเตียง ว่าง ประเภทหอพัก
หอพักพะยอม 1 484 8 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
หอพักพะยอม 2 520 16 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
หอพักพะยอม 3 354 -36 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
หอพักพะยอม 4 355 17 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
หอพักอินทนิล 2 40 3 หอพักนิสิตชาย ห้องพัก
หอพักอินทนิล 3 144 -1 หอพักนิสิตชาย ห้องพัก
1897 7