ตรวจสอบสถานะห้องว่าง ปีการศึกษา 2562/2

วิทยาเขตสงขลา
ชื่อหอพัก จำนวนเตียง ว่าง ประเภทหอพัก
หอพักปาริชาต 1 372 110 หอพักนิสิตชาย ห้องพัก
หอพักปาริชาต 2 352 61 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
หอพักปาริชาต 3 384 44 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
1108 215
วิทยาเขตพัทลุง
ชื่อหอพัก จำนวนเตียง ว่าง ประเภทหอพัก
หอพักพะยอม 1 520 123 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
หอพักพะยอม 2 520 45 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
หอพักพะยอม 3 424 134 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
หอพักพะยอม 4 424 100 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
หอพักอินทนิล 2 148 20 หอพักนิสิตชาย ห้องพัก
หอพักอินทนิล 3 148 54 หอพักนิสิตชาย ห้องพัก
หอพักอินทนิล 4 144 22 หอพักนิสิตชาย ห้องพัก
หอพักอินทนิล 5 140 34 หอพักนิสิตชาย ห้องพัก
หอพักอินทนิล 6 140 54 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
2608 586