ตรวจสอบสถานะห้องว่าง ปีการศึกษา 2566/2

วิทยาเขตสงขลา
ชื่อหอพัก จำนวนเตียง ว่าง ประเภทหอพัก
หอพักปาริชาต 1 332 72 หอพักนิสิตชาย ห้องพัก
หอพักปาริชาต 2 324 50 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
หอพักปาริชาต 3 384 12 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
วิทยาเขตพัทลุง
ชื่อหอพัก จำนวนเตียง ว่าง ประเภทหอพัก
หอพักพะยอม 1 521 147 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
หอพักพะยอม 2 520 54 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
หอพักพะยอม 3 (สำหรับนิสิตหญิง คณะพยาบาลศาสตร์) 415 98 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
หอพักพะยอม 4 416 96 หอพักนิสิตชาย ห้องพัก
หอพักอินทนิล 3 148 29 หอพักนิสิตชาย ห้องพัก