ตรวจสอบสถานะห้องว่าง ปีการศึกษา 2563/2

วิทยาเขตสงขลา
ชื่อหอพัก จำนวนเตียง ว่าง ประเภทหอพัก
หอพักปาริชาต 1 360 95 หอพักนิสิตชาย ห้องพัก
หอพักปาริชาต 2 352 47 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
หอพักปาริชาต 3 384 2 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
1096 144
วิทยาเขตพัทลุง
ชื่อหอพัก จำนวนเตียง ว่าง ประเภทหอพัก
หอพักพะยอม 1 520 109 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
หอพักพะยอม 3 344 19 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
หอพักพะยอม 4 412 126 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
หอพักอินทนิล 2 100 21 หอพักนิสิตชาย ห้องพัก
หอพักอินทนิล 3 144 31 หอพักนิสิตชาย ห้องพัก
1520 306