ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวจากหอพักวิทยาเขตสงขลา

ประกาศ เรื่อง กำหนดการให้นิสิตที่พักในหอพักปาริชาต 1-3 ชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ข่าวจากหอพักวิทยาเขตพัทลุง
*** ยังไม่มีรายการข่าว ***

สงขลา
ปฏิทินหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2563/1

วิทยาเขตสงขลา

# วันที่ กิจกรรม
1 15/07/2563 - 30/07/2563 นิสิตจองหอพัก online
2 21/04/2563 - 03/09/2563 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
3 15/07/2563 - 30/07/2563 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
4 15/07/2563 - 30/07/2563 ชำระเงินผ่านธนาคาร

วิทยาเขตพัทลุง

# วันที่ กิจกรรม
1 24/02/2563 - 01/04/2563 นิสิตหอพักเดิม ยืนยันหอพัก online
2 07/04/2563 - 19/07/2563 นิสิตจองหอพัก online
3 06/04/2563 - 30/11/2563 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
4 19/07/2563 - 18/08/2563 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
5 20/07/2563 - 31/08/2563 ชำระเงินผ่านธนาคาร
6 15/07/2563 - 17/07/2563 รายงานตัวเข้าหอพัก
7 27/10/2563 - 30/11/2563 บันทึกค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
 
สถิติห้องว่าง ปีการศึกษา 2563/1

สงขลา

หอพัก ทั้งหมด (เตียง) ว่าง (เตียง)
ชาย 360 46
หญิง 736 1
รวม 1096 47

พัทลุง

หอพัก ทั้งหมด (เตียง) ว่าง (เตียง)
ชาย 244 -241
หญิง 1220 -554
รวม 1464 -795
 
อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก
สงขลา
หอพัก เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
ปาริชาต 1 (หอพักชาย) 4,200 3,200 1,600
ปาริชาต 2 (หอพักหญิง) 4,200 3,200 1,600
ปาริชาต 3 (หอพักหญิง) 5,000 4,000 2,000
พัทลุง
หอพัก เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
พะยอม 1 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300
พะยอม 2 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300
พะยอม 3 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 2 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 3 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 4 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 5 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 6 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300