ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวจากหอพักวิทยาเขตสงขลา

*** ยังไม่มีรายการข่าว ***
ข่าวจากหอพักวิทยาเขตพัทลุง
*** ยังไม่มีรายการข่าว ***

สงขลา
ปฏิทินหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2563/1

วิทยาเขตสงขลา

# วันที่ กิจกรรม

วิทยาเขตพัทลุง

# วันที่ กิจกรรม
1 24/02/2563 - 28/02/2563 นิสิตจองหอพัก online
2 23/02/2563 - 28/02/2563 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
3 24/02/2563 - 12/06/2563 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
4 12/05/2563 - 12/06/2563 ชำระเงินผ่านธนาคาร
 
สถิติห้องว่าง ปีการศึกษา 2563/1

สงขลา

หอพัก ทั้งหมด (เตียง) ว่าง (เตียง)
ชาย 372 372
หญิง 736 736
รวม 1108 1108

พัทลุง

หอพัก ทั้งหมด (เตียง) ว่าง (เตียง)
ชาย 284 13
หญิง 0
รวม 284 13
 
อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก
สงขลา
หอพัก เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
ปาริชาต 1 (หอพักชาย) 4,200 3,200 1,600
ปาริชาต 2 (หอพักหญิง) 4,200 3,200 1,600
ปาริชาต 3 (หอพักหญิง) 5,000 4,000 2,000
พัทลุง
หอพัก เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
พะยอม 1 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300
พะยอม 2 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300
พะยอม 3 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 2 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 3 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 4 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 5 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 6 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300