ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวจากหอพักวิทยาเขตสงขลา

ประกาศฝ่ายกิจการนิสิต สำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครคณะกรรมการนิสิตประสานงานหอพัก มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ปฏิทินหอพัก ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ปฏิทินหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ปฏิทินหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567
ข่าวจากหอพักวิทยาเขตพัทลุง
การจองหอพักนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 3)
แบบคำร้องขอยกเลิกการจองหอพัก/ห้องพัก
ประกาศฝ่ายกิจการนิสิต สำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครคณะกรรมการนิสิตประสานงานหอพัก มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ปฏิทินหอพัก ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ปฏิทินหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ปฏิทินหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567
แบบฟอร์มการใช้ห้องพักรายวัน (เรือนรับรอง)
ประกาศ กำหนดระยะเวลาการชำระเงินค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าหอพักนิสิต ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศ การขยายเวลาชำระเงินค่าบำรุงหอพักและค่าประกันของเสียหายหอพัก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
แบบบันทึกข้อตกลงการชำระหนี้ค่าบำรุงหอพัก
ประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักฉบับใหม่(เริ่มใช้ปีการศึกษา2566เป็นต้นไป)
แบบขอย้ายหอพัก
แบบบันทึกการลาออกจากหอพัก
แบบบันทึกจองหอพัก-สำหรับนิสิตที่ไม่ได้จองหอพักตามมหาวิทยาลัยประกาศกำหนด
แบบคำร้อง-ขอเบิกเงินค่าประกันของเสียหายหอพัก

สงขลา
ปฏิทินหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2567/1

วิทยาเขตสงขลา

# วันที่ กิจกรรม
1 11/03/2567 - 25/03/2567 นิสิตจองหอพัก online
2 19/02/2567 - 31/05/2567 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
3 19/02/2567 - 31/05/2567 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
4 19/02/2567 - 31/05/2567 ชำระเงินผ่านธนาคาร
5 12/06/2567 - 16/06/2567 รายงานตัวเข้าหอพัก

วิทยาเขตพัทลุง

# วันที่ กิจกรรม
1 28/03/2567 - 08/04/2567 นิสิตจองหอพัก online
2 11/03/2567 - 30/04/2567 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
3 19/02/2567 - 31/05/2567 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
4 19/02/2567 - 31/05/2567 ชำระเงินผ่านธนาคาร
 
ตรวจสอบห้องว่าง
อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก
สงขลา
หอพัก เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
ปาริชาต 1 (หอพักชาย) 4,200 3,200 1,600
ปาริชาต 2 (หอพักหญิง) 4,200 3,200 1,600
ปาริชาต 3 (หอพักหญิง) 5,000 4,000 2,000
พัทลุง
หอพัก เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
พะยอม 1 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300
พะยอม 2 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300
พะยอม 3 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 2 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 3 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 4 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 5 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 6 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300