หอพักพะยอม 4 ปีการศึกษา 2565/1

ประเภท :
หอพักนิสิตหญิง
ที่ปรึกษาหอพัก :
กชฎากร แสงอรุณ
ค่าใช้จ่าย :
ค่าใช้จ่ายหอพักนิสิตวิทยาเขตพัทลุง เทอม
  1. นิสิตปกติ - ค่าบำรุงหอพัก 2600 บาท
  2. นิสิตฝึกงาน - ค่าประกันของเสียหายหอพัก 1000 บาท
  3. นิสิตปกติ - ค่าประกันของเสียหายหอพัก 1000 บาท
  4. นิสิตฝึกงาน - ค่าธรรมเนียมหอพักเหมาจ่าย 700 บาท
จำนวนเตียงทั้งหมด :
412 เตียง
จำนวนนิสิตจอง :
354 คน
จำนวนเตียงว่าง :
58 เตียง
ชั้น 2
หมายเลขห้อง เตียง จอง สถานะ
4201 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4202 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4203 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4204 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4205 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4206 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4207 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4208 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4209 4 2 ว่าง 2 เตียง OPEN
4210 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4211 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4212 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4213 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4214 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4215 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4216 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4217 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4218 3 3 (ห้องเต็ม) OPEN
4219 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4220 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4221 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4222 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4223 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4224 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
4225 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4226 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4227 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4228 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4229 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4230 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4231 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4232 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4233 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4234 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
4235 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4236 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
ชั้น 3
หมายเลขห้อง เตียง จอง สถานะ
4301 3 3 (ห้องเต็ม) OPEN
4302 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4303 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
4304 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4305 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4306 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
4307 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4308 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4309 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
4310 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4311 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4312 4 2 ว่าง 2 เตียง OPEN
4313 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
4314 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4315 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4316 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4317 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4318 3 3 (ห้องเต็ม) OPEN
4319 3 3 (ห้องเต็ม) OPEN
4320 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4321 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
4322 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
4323 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
4324 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4325 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4326 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4327 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
4328 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4329 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4330 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4331 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
4332 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
4333 4 0 ว่าง 4 เตียง
4334 3 3 (ห้องเต็ม) OPEN
ชั้น 4
หมายเลขห้อง เตียง จอง สถานะ
4401 3 2 ว่าง 1 เตียง OPEN
4402 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4403 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
4404 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4405 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
4406 4 2 ว่าง 2 เตียง OPEN
4407 4 2 ว่าง 2 เตียง OPEN
4408 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
4409 4 2 ว่าง 2 เตียง OPEN
4410 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
4411 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
4412 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4413 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
4414 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4415 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4416 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
4417 4 2 ว่าง 2 เตียง OPEN
4418 3 3 (ห้องเต็ม) OPEN
4419 4 2 ว่าง 2 เตียง OPEN
4420 4 2 ว่าง 2 เตียง OPEN
4421 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
4422 4 1 ว่าง 3 เตียง OPEN
4423 4 2 ว่าง 2 เตียง OPEN
4424 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4425 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4426 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
4427 4 2 ว่าง 2 เตียง OPEN
4428 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4429 4 2 ว่าง 2 เตียง OPEN
4430 4 2 ว่าง 2 เตียง OPEN
4431 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4432 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
4433 4 2 ว่าง 2 เตียง OPEN
4434 4 2 ว่าง 2 เตียง OPEN
4435 4 2 ว่าง 2 เตียง OPEN
4436 3 2 ว่าง 1 เตียง OPEN