หอพักพะยอม 2 ปีการศึกษา 2565/1

ประเภท :
หอพักนิสิตหญิง
ที่ปรึกษาหอพัก :
ณัฐกฤตา ศรีใหม่
ค่าใช้จ่าย :
ค่าใช้จ่ายหอพักนิสิตวิทยาเขตพัทลุง เทอม
  1. นิสิตปกติ - ค่าบำรุงหอพัก 2600 บาท
  2. นิสิตฝึกงาน - ค่าประกันของเสียหายหอพัก 1000 บาท
  3. นิสิตปกติ - ค่าประกันของเสียหายหอพัก 1000 บาท
  4. นิสิตฝึกงาน - ค่าธรรมเนียมหอพักเหมาจ่าย 700 บาท
จำนวนเตียงทั้งหมด :
432 เตียง
จำนวนนิสิตจอง :
370 คน
จำนวนเตียงว่าง :
62 เตียง
ชั้น 2
หมายเลขห้อง เตียง จอง สถานะ
2201 4 2 ว่าง 2 เตียง OPEN
2202 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2203 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2204 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2205 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2206 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2207 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
2208 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2209 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2210 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2211 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
2212 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2213 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2214 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2215 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2216 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2217 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2218 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
2219 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
2220 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2221 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2222 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2223 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2224 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2225 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2226 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2227 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2228 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2229 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
2230 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2231 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2232 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2233 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2234 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2235 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2236 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2237 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2238 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2239 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2240 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2241 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2242 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2243 4 0 ว่าง 4 เตียง OPEN
2244 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
ชั้น 3
หมายเลขห้อง เตียง จอง สถานะ
2301 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2302 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2303 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2304 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2305 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2306 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2307 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2308 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2309 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2310 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2311 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2312 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2313 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2314 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2315 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
2316 4 2 ว่าง 2 เตียง OPEN
2317 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
2318 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2319 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2320 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2321 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2322 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2323 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2324 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2325 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2326 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2327 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2328 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2329 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2330 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2331 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2332 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2333 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2334 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2335 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2336 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2337 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2338 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2339 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2340 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2341 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2342 4 2 ว่าง 2 เตียง OPEN
ชั้น 4
หมายเลขห้อง เตียง จอง สถานะ
2401 4 0 ว่าง 4 เตียง OPEN
2402 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2403 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
2404 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2405 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2406 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
2407 4 1 ว่าง 3 เตียง OPEN
2408 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2409 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2410 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2411 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2412 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2413 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
2414 4 0 ว่าง 4 เตียง OPEN
2415 4 0 ว่าง 4 เตียง
2416 4 0 ว่าง 4 เตียง
2417 4 0 ว่าง 4 เตียง
2418 4 0 ว่าง 4 เตียง
2419 4 0 ว่าง 4 เตียง
2420 4 0 ว่าง 4 เตียง
2421 4 0 ว่าง 4 เตียง
2422 4 0 ว่าง 4 เตียง
2423 4 0 ว่าง 4 เตียง OPEN
2424 4 0 ว่าง 4 เตียง OPEN
2425 4 0 ว่าง 4 เตียง OPEN
2426 4 0 ว่าง 4 เตียง OPEN
2427 4 0 ว่าง 4 เตียง OPEN
2428 4 0 ว่าง 4 เตียง OPEN
2429 4 0 ว่าง 4 เตียง OPEN
2430 4 0 ว่าง 4 เตียง OPEN
2431 4 0 ว่าง 4 เตียง
2432 4 0 ว่าง 4 เตียง
2433 4 0 ว่าง 4 เตียง
2434 4 0 ว่าง 4 เตียง
2435 4 0 ว่าง 4 เตียง
2436 4 0 ว่าง 4 เตียง
2437 4 0 ว่าง 4 เตียง
2438 4 0 ว่าง 4 เตียง
2439 4 0 ว่าง 4 เตียง
2440 4 0 ว่าง 4 เตียง
2441 4 0 ว่าง 4 เตียง
2442 4 0 ว่าง 4 เตียง
2443 4 0 ว่าง 4 เตียง
2444 4 0 ว่าง 4 เตียง