หอพักพะยอม 1 ปีการศึกษา 2565/1

ประเภท :
หอพักนิสิตหญิง
ที่ปรึกษาหอพัก :
เบญจวรรณ ชูอินทร์
ค่าใช้จ่าย :
ค่าใช้จ่ายหอพักนิสิตวิทยาเขตพัทลุง เทอม
  1. นิสิตปกติ - ค่าบำรุงหอพัก 2600 บาท
  2. นิสิตฝึกงาน - ค่าประกันของเสียหายหอพัก 1000 บาท
  3. นิสิตปกติ - ค่าประกันของเสียหายหอพัก 1000 บาท
  4. นิสิตฝึกงาน - ค่าธรรมเนียมหอพักเหมาจ่าย 700 บาท
จำนวนเตียงทั้งหมด :
515 เตียง
จำนวนนิสิตจอง :
493 คน
จำนวนเตียงว่าง :
22 เตียง
ชั้น 1
หมายเลขห้อง เตียง จอง สถานะ
1101 1 1 (ห้องเต็ม) OPEN
ชั้น 2
หมายเลขห้อง เตียง จอง สถานะ
1201 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1202 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1203 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1204 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1205 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1206 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1207 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1208 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1209 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1210 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1211 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1212 3 3 (ห้องเต็ม) OPEN
1213 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
1214 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
1215 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1216 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1217 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1218 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1219 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1220 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
1221 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1222 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1223 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1224 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1225 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1226 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1227 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1228 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1229 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1230 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1231 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1232 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1233 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1234 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1235 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1236 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1237 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1238 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1239 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1240 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1241 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1242 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1243 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1244 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
ชั้น 3
หมายเลขห้อง เตียง จอง สถานะ
1301 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1302 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1303 (หอพักพะยอม 2-3,หอนอก) 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
1304 (หอพักพะยอม 2-3,หอนอก) 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1305 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1306 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1307 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1308 (หอพักพะยอม 2-3,หอนอก) 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1309 (หอพักพะยอม 2-3,หอนอก) 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1310 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1311 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1312 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
1313 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1314 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1315 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1316 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1317 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1318 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1319 4 0 ว่าง 4 เตียง OPEN
1320 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1321 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1322 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1323 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1324 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1325 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1326 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1327 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1328 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1329 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1330 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1331 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1332 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1333 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1334 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1335 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1336 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1337 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1338 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1339 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1340 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
1341 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
1342 4 0 ว่าง 4 เตียง OPEN
ชั้น 4
หมายเลขห้อง เตียง จอง สถานะ
1401 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
1402 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1403 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1404 3 3 (ห้องเต็ม) OPEN
1405 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
1406 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1407 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1408 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1409 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1410 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1411 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1412 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1413 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1414 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1415 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1416 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1417 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1418 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
1419 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1420 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1421 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1422 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1423 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1424 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1425 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1426 4 2 ว่าง 2 เตียง OPEN
1427 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1428 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1429 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1430 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1431 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1432 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
1433 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1434 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1435 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1436 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1437 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
1438 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1439 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1440 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1441 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1442 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1443 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1444 4 2 ว่าง 2 เตียง OPEN