หอพักปาริชาต 3 ปีการศึกษา 2565/1

ประเภท :
หอพักนิสิตหญิง
ที่ปรึกษาหอพัก :
ค่าใช้จ่าย :
ค่าใช้จ่ายหอพักนิสิตวิทยาเขตสงขลา(ปาริชาต 3) เทอม
  1. นิสิตปกติ - ค่าบำรุงหอพัก 3600 บาท
  2. นิสิตปกติ - ค่าประกันของเสียหายหอพัก 1000 บาท
จำนวนเตียงทั้งหมด :
384 เตียง
จำนวนนิสิตจอง :
384 คน
จำนวนเตียงว่าง :
0 เตียง
ชั้น 2
หมายเลขห้อง เตียง จอง สถานะ
3201 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3202 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3203 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3204 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3205 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3206 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3207 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3208 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3209 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3210 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3211 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3212 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3213 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3214 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3215 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3216 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3217 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3218 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3219 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3220 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3221 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3222 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3223 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
ชั้น 3
หมายเลขห้อง เตียง จอง สถานะ
3301 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3302 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3303 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3304 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3305 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3306 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3307 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3308 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3309 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3310 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3311 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3312 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3313 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3314 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3315 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3316 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3317 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3318 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3319 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3320 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3321 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3322 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3323 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3324 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3325 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
ชั้น 4
หมายเลขห้อง เตียง จอง สถานะ
3401 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3402 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3403 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3404 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3405 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3406 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3407 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3408 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3409 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3410 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3411 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3412 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3413 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3414 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3415 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3416 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3417 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3418 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3419 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3420 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3421 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3422 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
ชั้น 5
หมายเลขห้อง เตียง จอง สถานะ
3501 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3502 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3503 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3504 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3505 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3506 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3507 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3508 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3509 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3510 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3511 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3512 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3513 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3514 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3515 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3516 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3517 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3518 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3519 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3520 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3521 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3522 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3523 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3524 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3525 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
ชั้น 6
หมายเลขห้อง เตียง จอง สถานะ
3601 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3602 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3603 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3604 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3605 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3606 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3607 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3608 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3609 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3610 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3611 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3612 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3613 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3614 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3615 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3616 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3617 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3618 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3619 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3620 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3621 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3622 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3623 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3624 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3625 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
ชั้น 7
หมายเลขห้อง เตียง จอง สถานะ
3701 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3702 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3703 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3704 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3705 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3706 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3707 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3708 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3709 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3710 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3711 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3712 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3713 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3714 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3715 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3716 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3717 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3718 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3719 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3720 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3721 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3722 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
ชั้น 8
หมายเลขห้อง เตียง จอง สถานะ
3801 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3802 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3803 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3804 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3805 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3806 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3807 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3808 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3809 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3810 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3811 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3812 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3813 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3814 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3815 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3816 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3817 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3818 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3819 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3820 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3821 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3822 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3823 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3824 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3825 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
ชั้น 9
หมายเลขห้อง เตียง จอง สถานะ
3901 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3902 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3903 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3904 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3905 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3906 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3907 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3908 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3909 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3910 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3911 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3912 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3913 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3914 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3915 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3916 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3917 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3918 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3919 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3920 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3921 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3922 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3923 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3924 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN
3925 2 2 (ห้องเต็ม) OPEN