หอพักปาริชาต 1 ปีการศึกษา 2565/1

ประเภท :
หอพักนิสิตชาย
ที่ปรึกษาหอพัก :
ค่าใช้จ่าย :
ค่าใช้จ่ายหอพักนิสิตวิทยาเขตสงขลา(ปาริชาต 1-2) เทอม
  1. นิสิตปกติ - ค่าบำรุงหอพัก 2880 บาท
  2. นิสิตฝึกงาน - ค่าบำรุงหอพัก 1600 บาท
  3. นิสิตปกติ - ค่าประกันของเสียหายหอพัก 1000 บาท
จำนวนเตียงทั้งหมด :
336 เตียง
จำนวนนิสิตจอง :
313 คน
จำนวนเตียงว่าง :
23 เตียง
ชั้น 1
หมายเลขห้อง เตียง จอง สถานะ
1103 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1104 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1105 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1106 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1107 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
ชั้น 2
หมายเลขห้อง เตียง จอง สถานะ
1201 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1202 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1203 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1204 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1205 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1206 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1207 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1208 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1209 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
1210 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1211 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1212 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1213 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1214 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1215 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1216 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1217 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1218 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1219 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1220 (สำหรับนิสิตต่างชาติ) 4 0 ว่าง 4 เตียง LOCK
1221 (สำหรับนิสิตต่างชาติ) 4 0 ว่าง 4 เตียง LOCK
1222 (สำหรับนิสิตต่างชาติ) 4 0 ว่าง 4 เตียง LOCK
ชั้น 3
หมายเลขห้อง เตียง จอง สถานะ
1301 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
1302 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1303 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
1304 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1305 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
1306 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1307 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
1308 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1309 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1310 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1311 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1312 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1313 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1314 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1315 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1316 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1317 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1318 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1319 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1320 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1321 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1322 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
ชั้น 4
หมายเลขห้อง เตียง จอง สถานะ
1401 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
1402 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1403 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1404 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
1405 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1406 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1407 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1408 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1409 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1410 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1411 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
1412 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
1413 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1414 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1415 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1416 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1417 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1418 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
1419 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1420 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
1421 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1422 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
ชั้น 5
หมายเลขห้อง เตียง จอง สถานะ
1501 4 2 ว่าง 2 เตียง OPEN
1502 (ซ่อมบำรุง) 4 0 ว่าง 4 เตียง LOCK
1503 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1504 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1505 (ซ่อมบำรุง) 4 0 ว่าง 4 เตียง LOCK
1506 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1507 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
1508 4 2 ว่าง 2 เตียง OPEN
1509 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1510 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1511 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1512 (ซ่อมบำรุง) 4 0 ว่าง 4 เตียง LOCK
1513 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1514 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1515 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
1516 4 2 ว่าง 2 เตียง OPEN
1517 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
1518 (ซ่อมบำรุง) 4 0 ว่าง 4 เตียง LOCK
1519 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
1520 (ซ่อมบำรุง) 4 0 ว่าง 4 เตียง LOCK
1521 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
1522 (ซ่อมบำรุง) 4 0 ว่าง 4 เตียง LOCK