รายละเอียดข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การขยายเวลาปิดแผงกั้นหน้าหอพักและเวลาปิดประตูหอพัก วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2566


เอกสารแนบ

ขยายเวลาปิดแผงกั้น-66.pdfข่าวจากหอพักวิทยาเขตพัทลุง ประกาศโดย จาริยา (ประกาศวันที่ 09/10/2566)