รายละเอียดข่าว

การจองหอพักนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565


เอกสารแนบ

ประกาศการจองหอพัก สำหรับนิสิตปี 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565.pdfข่าวจากหอพักวิทยาเขตสงขลา ประกาศโดย ชไมนุช (ประกาศวันที่ 06/06/2565)