สถิติย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา

วิทยาเขตสงขลา
2566/ 2 2566/ 1 2565/ 3 2565/ 2 2565/ 1 2564/ 3 2564/ 2 2564/ 1
หอพัก เตียง นิสิต เตียง นิสิต เตียง นิสิต เตียง นิสิต เตียง นิสิต เตียง นิสิต เตียง นิสิต เตียง นิสิต
หอพักปาริชาต 1 332 260 332 332 332 32 332 281 332 313 332 12 332 159 332 73
หอพักปาริชาต 2 324 274 324 330 324 28 324 310 324 343 324 18 324 170 324 68
หอพักปาริชาต 3 384 372 384 384 384 0 384 355 384 384 384 0 384 176 384 75
วิทยาเขตพัทลุง
2566/ 2 2566/ 1 2565/ 3 2565/ 2 2565/ 1 2564/ 3 2564/ 2 2564/ 1
หอพัก เตียง นิสิต เตียง นิสิต เตียง นิสิต เตียง นิสิต เตียง นิสิต เตียง นิสิต เตียง นิสิต เตียง นิสิต
หอพักอินทนิล 1 (นักเรียนโครงการ วมว.) 152 0 152 0 152 0 152 0 152 0 152 0 152 0 152 0
หอพักอินทนิล 2 (นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ) 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0
หอพักอินทนิล 6 (นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ) 140 0 140 0 140 0 140 0 140 0 140 0 140 0 140 0
หอพักอินทนิล 4 148 0 148 0 148 0 148 120 148 143 148 0 148 0 148 27
หอพักอินทนิล 5 (นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ) 144 0 144 0 144 0 144 130 144 140 144 11 144 118 144 39
เรือนรับรองหอพักพะยอม 1 48 0 48 0 48 0 48 0 48 0 48 0 48 0 48 0
เรือนรับรองหอพักพะยอม 2 36 0 36 0 36 0 36 0 36 0 36 0 36 0 36 0
หอพักอินทนิล 3 148 119 148 133 148 0 148 115 148 145 148 0 148 0 148 4
หอพักพะยอม 1 521 374 521 517 521 6 521 424 521 501 521 0 521 152 521 33
หอพักพะยอม 2 520 466 520 515 520 0 520 350 520 379 520 0 520 238 520 59
หอพักพะยอม 3 415 317 415 415 415 58 415 192 415 194 415 138 415 204 415 26
หอพักพะยอม 4 416 320 416 385 416 9 416 248 416 355 416 0 416 144 416 27