สถิติย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา

วิทยาเขตสงขลา
2565/ 1 2564/ 3 2564/ 2 2564/ 1 2563/ 3 2563/ 2 2563/ 1
หอพัก เตียง นิสิต เตียง นิสิต เตียง นิสิต เตียง นิสิต เตียง นิสิต เตียง นิสิต เตียง นิสิต
หอพักปาริชาต 1 336 313 336 12 336 159 336 73 336 19 336 265 336 314
หอพักปาริชาต 2 344 343 344 18 344 170 344 68 344 13 344 305 344 352
หอพักปาริชาต 3 384 384 384 0 384 176 384 75 384 0 384 382 384 384
วิทยาเขตพัทลุง
2565/ 1 2564/ 3 2564/ 2 2564/ 1 2563/ 3 2563/ 2 2563/ 1
หอพัก เตียง นิสิต เตียง นิสิต เตียง นิสิต เตียง นิสิต เตียง นิสิต เตียง นิสิต เตียง นิสิต
หอพักอินทนิล 1 (นักเรียนโครงการ วมว.) 152 0 152 0 152 0 152 0 152 0 152 0 152 0
หอพักอินทนิล 2 (นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ) 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 63 100 108
หอพักอินทนิล 6 (นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ) 140 0 140 0 140 0 140 0 140 0 140 0 140 0
เรือนรับรองหอพักพะยอม 1 48 0 48 0 48 0 48 0 48 0 48 0 48 0
เรือนรับรองหอพักพะยอม 2 52 0 52 0 52 0 52 0 52 0 52 0 52 0
หอพักอินทนิล 3 148 145 148 0 148 0 148 4 148 0 148 110 148 137
หอพักพะยอม 1 515 501 515 0 515 152 515 33 515 0 515 405 515 485
หอพักอินทนิล 4 148 143 148 0 148 0 148 27 148 0 148 108 148 125
หอพักอินทนิล 5 144 140 144 11 144 118 144 39 144 0 144 64 144 116
หอพักพะยอม 2 424 379 424 0 424 238 424 59 424 0 424 397 424 495
หอพักพะยอม 3 332 194 332 138 332 204 332 26 332 0 332 325 332 401
หอพักพะยอม 4 412 355 412 0 412 144 412 27 412 0 412 288 412 394