สถิติย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา

วิทยาเขตสงขลา
2563/ 1 2562/ 3 2562/ 2 2562/ 1 2561/ 2 2561/ 1
หอพัก เตียง นิสิต เตียง นิสิต เตียง นิสิต เตียง นิสิต เตียง นิสิต เตียง นิสิต
หอพักปาริชาต 1 360 314 360 0 360 271 360 316 360 312 360 352
หอพักปาริชาต 2 352 352 352 0 352 312 352 361 352 355 352 372
หอพักปาริชาต 3 384 384 384 0 384 362 384 387 384 383 384 388
วิทยาเขตพัทลุง
2563/ 1 2562/ 3 2562/ 2 2562/ 1 2561/ 3 2561/ 2 2561/ 1
หอพัก เตียง นิสิต เตียง นิสิต เตียง นิสิต เตียง นิสิต เตียง นิสิต เตียง นิสิต เตียง นิสิต
หอพักอินทนิล 1 (นักเรียนโครงการ วมว.) 152 0 152 0 152 0 152 0 152 0 152 0 152 0
หอพักอินทนิล 6 140 0 140 0 140 86 140 90 140 5 140 107 140 125
หอพักอินทนิล 4 144 125 144 0 144 115 144 124 144 4 144 119 144 141
หอพักอินทนิล 5 140 116 140 0 140 96 140 117 140 9 140 107 140 126
หอพักพะยอม 2 520 495 520 0 520 472 520 501 520 40 520 476 520 510
เรือนรับรองหอพักพะยอม 1 48 0 48 0 48 0 48 0 48 0 48 0 48 0
เรือนรับรองหอพักพะยอม 2 52 0 52 0 52 0 52 0 52 0 52 0 52 0
หอพักอินทนิล 2 100 108 100 0 100 122 100 143 100 0 100 103 100 108
หอพักอินทนิล 3 144 137 144 0 144 94 144 114 144 9 144 103 144 114
หอพักพะยอม 1 468 485 468 0 468 397 468 445 468 44 468 434 468 478
หอพักพะยอม 3 340 401 340 0 340 291 340 336 340 28 340 301 340 336
หอพักพะยอม 4 409 394 409 0 409 320 409 350 409 24 409 362 409 409