สถิติย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา

วิทยาเขตสงขลา
2563/ 1 2562/ 3 2562/ 2 2562/ 1 2561/ 2 2561/ 1
หอพัก เตียง นิสิต เตียง นิสิต เตียง นิสิต เตียง นิสิต เตียง นิสิต เตียง นิสิต
หอพักปาริชาต 1 360 300 360 0 360 271 360 316 360 312 360 352
หอพักปาริชาต 2 352 352 352 0 352 312 352 361 352 355 352 372
หอพักปาริชาต 3 384 384 384 0 384 362 384 387 384 383 384 388
วิทยาเขตพัทลุง
2563/ 1 2562/ 3 2562/ 2 2562/ 1 2561/ 3 2561/ 2 2561/ 1
หอพัก เตียง นิสิต เตียง นิสิต เตียง นิสิต เตียง นิสิต เตียง นิสิต เตียง นิสิต เตียง นิสิต
หอพักอินทนิล 1 (นักเรียนโครงการ วมว.) 152 0 152 0 152 0 152 0 152 0 152 0 152 0
หอพักอินทนิล 6 140 0 140 0 140 86 140 90 140 5 140 107 140 125
หอพักอินทนิล 4 144 142 144 0 144 115 144 124 144 4 144 119 144 141
หอพักอินทนิล 5 140 137 140 0 140 99 140 117 140 9 140 107 140 126
เรือนรับรองหอพักพะยอม 1 48 0 48 0 48 0 48 0 48 0 48 0 48 0
เรือนรับรองหอพักพะยอม 2 52 0 52 0 52 0 52 0 52 0 52 0 52 0
หอพักอินทนิล 2 40 37 40 0 40 125 40 143 40 0 40 103 40 108
หอพักอินทนิล 3 144 145 144 0 144 94 144 114 144 9 144 103 144 114
หอพักพะยอม 1 484 476 484 0 484 397 484 445 484 44 484 434 484 478
หอพักพะยอม 2 520 504 520 0 520 472 520 501 520 40 520 476 520 510
หอพักพะยอม 3 354 390 354 0 354 291 354 336 354 28 354 301 354 336
หอพักพะยอม 4 355 338 355 0 355 320 355 350 355 24 355 362 355 409