ปฏิทินหอพัก

 
ปฎิทินหอพัก ปีการศึกษา / วิทยาเขตสงขลา
# วันที่ กิจกรรม
1 04/11/2563 - 31/12/2563 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
2 05/11/2563 - 12/03/2564 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
3 05/01/2564 - 15/01/2564 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
4 26/02/2564 - 19/03/2564 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
5 05/01/2564 - 15/01/2564 ชำระเงินผ่านธนาคาร
6 01/03/2564 - 19/03/2564 ชำระเงินผ่านธนาคาร
7 08/03/2564 - 31/03/2564 บันทึกค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
ปฎิทินหอพัก ปีการศึกษา / วิทยาเขตพัทลุง
# วันที่ กิจกรรม
1 04/11/2563 - 31/12/2563 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
2 05/11/2563 - 12/03/2564 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
3 05/01/2564 - 15/01/2564 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
4 26/02/2564 - 19/03/2564 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
5 05/01/2564 - 15/01/2564 ชำระเงินผ่านธนาคาร
6 01/03/2564 - 19/03/2564 ชำระเงินผ่านธนาคาร
7 08/03/2564 - 31/03/2564 บันทึกค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า