ปฏิทินหอพัก

 
ปฎิทินหอพัก ปีการศึกษา / วิทยาเขตสงขลา
# วันที่ กิจกรรม
1 03/10/2566 - 05/10/2566 นิสิตหอพักเดิม ยืนยันหอพักห้องเดิม online
2 03/10/2566 - 05/10/2566 นิสิตหอพักเดิม ยืนยันหอพักห้องเดิม online
3 06/10/2566 - 09/10/2566 นิสิตจองหอพัก online
4 06/10/2566 - 07/10/2566 นิสิตจองหอพัก online
5 03/10/2566 - 31/12/2566 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
6 04/10/2566 - 30/11/2566 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
7 23/11/2566 - 22/12/2566 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
8 23/11/2566 - 22/12/2566 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
9 23/11/2566 - 22/12/2566 ชำระเงินผ่านธนาคาร
10 23/11/2566 - 22/12/2566 ชำระเงินผ่านธนาคาร
11 19/11/2566 รายงานตัวเข้าหอพัก
12 23/11/2566 - 22/12/2566 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
13 23/11/2566 - 22/12/2566 ชำระเงินค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ผ่านธนาคาร
ปฎิทินหอพัก ปีการศึกษา / วิทยาเขตพัทลุง
# วันที่ กิจกรรม
1 03/10/2566 - 05/10/2566 นิสิตหอพักเดิม ยืนยันหอพักห้องเดิม online
2 03/10/2566 - 05/10/2566 นิสิตหอพักเดิม ยืนยันหอพักห้องเดิม online
3 06/10/2566 - 09/10/2566 นิสิตจองหอพัก online
4 06/10/2566 - 07/10/2566 นิสิตจองหอพัก online
5 03/10/2566 - 31/12/2566 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
6 04/10/2566 - 30/11/2566 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
7 23/11/2566 - 22/12/2566 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
8 23/11/2566 - 22/12/2566 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
9 23/11/2566 - 22/12/2566 ชำระเงินผ่านธนาคาร
10 23/11/2566 - 22/12/2566 ชำระเงินผ่านธนาคาร
11 19/11/2566 รายงานตัวเข้าหอพัก
12 23/11/2566 - 22/12/2566 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
13 23/11/2566 - 22/12/2566 ชำระเงินค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ผ่านธนาคาร