ปฏิทินหอพัก

 
ปฎิทินหอพัก ปีการศึกษา / วิทยาเขตสงขลา
# วันที่ กิจกรรม
1 24/02/2563 - 01/04/2563 นิสิตหอพักเดิม ยืนยันหอพัก online
2 07/04/2563 - 15/06/2563 นิสิตจองหอพัก online
3 01/05/2563 - 31/05/2563 นิสิตจองหอพัก online
4 06/04/2563 - 15/06/2563 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
5 21/04/2563 - 31/05/2563 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
6 07/04/2563 - 15/06/2563 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
7 24/04/2563 - 30/05/2563 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
8 04/05/2563 - 30/05/2563 ชำระเงินผ่านธนาคาร
9 12/05/2563 - 12/06/2563 ชำระเงินผ่านธนาคาร
10 08/06/2563 รายงานตัวเข้าหอพัก
ปฎิทินหอพัก ปีการศึกษา / วิทยาเขตพัทลุง
# วันที่ กิจกรรม
1 24/02/2563 - 01/04/2563 นิสิตหอพักเดิม ยืนยันหอพัก online
2 07/04/2563 - 15/06/2563 นิสิตจองหอพัก online
3 01/05/2563 - 31/05/2563 นิสิตจองหอพัก online
4 06/04/2563 - 15/06/2563 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
5 21/04/2563 - 31/05/2563 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
6 07/04/2563 - 15/06/2563 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
7 24/04/2563 - 30/05/2563 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
8 04/05/2563 - 30/05/2563 ชำระเงินผ่านธนาคาร
9 12/05/2563 - 12/06/2563 ชำระเงินผ่านธนาคาร
10 08/06/2563 รายงานตัวเข้าหอพัก