ปฏิทินหอพัก

 
ปฎิทินหอพัก ปีการศึกษา / วิทยาเขตสงขลา
# วันที่ กิจกรรม
1 08/06/2565 - 12/06/2565 นิสิตจองหอพัก online
2 01/06/2565 - 22/06/2565 นิสิตจองหอพัก online
3 30/08/2565 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
4 01/06/2565 - 30/11/2565 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
5 06/09/2565 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
6 01/08/2565 - 15/08/2565 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
7 06/09/2565 ชำระเงินผ่านธนาคาร
8 01/08/2565 - 15/08/2565 ชำระเงินผ่านธนาคาร
9 25/06/2565 - 26/06/2565 รายงานตัวเข้าหอพัก
10 21/11/2565 - 28/11/2565 บันทึกค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
11 26/09/2565 - 01/12/2565 บันทึกค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
12 21/11/2565 - 30/11/2565 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
13 01/12/2565 - 10/12/2565 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
14 21/11/2565 - 30/11/2565 ชำระเงินค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ผ่านธนาคาร
15 01/12/2565 - 10/12/2565 ชำระเงินค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ผ่านธนาคาร
ปฎิทินหอพัก ปีการศึกษา / วิทยาเขตพัทลุง
# วันที่ กิจกรรม
1 08/06/2565 - 12/06/2565 นิสิตจองหอพัก online
2 01/06/2565 - 22/06/2565 นิสิตจองหอพัก online
3 30/08/2565 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
4 01/06/2565 - 30/11/2565 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
5 06/09/2565 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
6 01/08/2565 - 15/08/2565 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
7 06/09/2565 ชำระเงินผ่านธนาคาร
8 01/08/2565 - 15/08/2565 ชำระเงินผ่านธนาคาร
9 25/06/2565 - 26/06/2565 รายงานตัวเข้าหอพัก
10 21/11/2565 - 28/11/2565 บันทึกค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
11 26/09/2565 - 01/12/2565 บันทึกค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
12 21/11/2565 - 30/11/2565 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
13 01/12/2565 - 10/12/2565 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
14 21/11/2565 - 30/11/2565 ชำระเงินค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ผ่านธนาคาร
15 01/12/2565 - 10/12/2565 ชำระเงินค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ผ่านธนาคาร