ปฏิทินหอพัก

 
ปฎิทินหอพัก ปีการศึกษา / วิทยาเขตสงขลา
# วันที่ กิจกรรม
1 11/10/2562 - 31/03/2563 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
2 17/10/2562 - 30/11/2562 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
3 15/10/2562 - 31/10/2562 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
4 21/10/2562 - 10/11/2562 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
5 15/10/2562 - 31/10/2562 ชำระเงินผ่านธนาคาร
6 24/10/2562 - 10/11/2562 ชำระเงินผ่านธนาคาร
ปฎิทินหอพัก ปีการศึกษา / วิทยาเขตพัทลุง
# วันที่ กิจกรรม
1 11/10/2562 - 31/03/2563 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
2 17/10/2562 - 30/11/2562 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
3 15/10/2562 - 31/10/2562 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
4 21/10/2562 - 10/11/2562 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
5 15/10/2562 - 31/10/2562 ชำระเงินผ่านธนาคาร
6 24/10/2562 - 10/11/2562 ชำระเงินผ่านธนาคาร