ปฏิทินหอพัก

 
ปฎิทินหอพัก ปีการศึกษา / วิทยาเขตสงขลา
# วันที่ กิจกรรม
1 24/02/2563 - 01/04/2563 นิสิตหอพักเดิม ยืนยันหอพัก online
2 15/07/2563 - 30/07/2563 นิสิตจองหอพัก online
3 07/04/2563 - 19/07/2563 นิสิตจองหอพัก online
4 21/04/2563 - 03/09/2563 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
5 06/04/2563 - 18/09/2563 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
6 19/07/2563 - 18/08/2563 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
7 15/07/2563 - 30/07/2563 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
8 15/07/2563 - 30/07/2563 ชำระเงินผ่านธนาคาร
9 20/07/2563 - 31/08/2563 ชำระเงินผ่านธนาคาร
10 15/07/2563 - 17/07/2563 รายงานตัวเข้าหอพัก
11 25/08/2563 - 03/09/2563 บันทึกค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
ปฎิทินหอพัก ปีการศึกษา / วิทยาเขตพัทลุง
# วันที่ กิจกรรม
1 24/02/2563 - 01/04/2563 นิสิตหอพักเดิม ยืนยันหอพัก online
2 15/07/2563 - 30/07/2563 นิสิตจองหอพัก online
3 07/04/2563 - 19/07/2563 นิสิตจองหอพัก online
4 21/04/2563 - 03/09/2563 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
5 06/04/2563 - 18/09/2563 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
6 19/07/2563 - 18/08/2563 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
7 15/07/2563 - 30/07/2563 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
8 15/07/2563 - 30/07/2563 ชำระเงินผ่านธนาคาร
9 20/07/2563 - 31/08/2563 ชำระเงินผ่านธนาคาร
10 15/07/2563 - 17/07/2563 รายงานตัวเข้าหอพัก
11 25/08/2563 - 03/09/2563 บันทึกค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า