รายละเอียดข่าว

ประกาศการจองหอพัก การชำระเงิน เเละการรายงานตัวเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565


1.การจองหอพัก
* นิสิตชาย  ให้จองหอพักปาริชาต 1
* นิสิตหญิง ให้จองหอพักปาริชาต 2 และหอพักปาริชาต 3
2.การชำระเงินค่าบำรุงหอพักและค่าประกันของเสียหายหอพัก
2.1 ค่าบำรุงหอพักปาริชาต 1 และหอพักปาริชาต 2 จำนวน 3,200 บาท ต่อภาคเรียน    
2.2 ค่าบำรุงหอพักปาริชาต 3 จำนวน 4,000 บาท ต่อภาคเรียน
   
2.3 ค่าประกันของเสียหายหอพัก จำนวน 1
,000 บาท ต่อปีการศึกษา สำหรับนิสิตเข้าพัก ภาคเรียนที่ 2

2.4 การชำระเงินให้นิสิต ชำระเงินผ่านผ่านระบบ
Cross Bank Bill Pay ment.
3.การรายงานตัวเข้าหอพัก
การรายงานตัวเข้าหอพัก พร้อมนำเอกสารการรายงานตัวและหลักฐานการชำระเงินค่าบำรุงหอพักให้กับที่ปรึกษาหอพักปาริชาต 1 – 3

เอกสารแนบ

ประกาศการจองหอพัก 2.65.pdfข่าวจากหอพักวิทยาเขตสงขลา ประกาศโดย ชไมนุช (ประกาศวันที่ 21/11/2565)