รายละเอียดข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง กำหนดเวลาเปิด-ปิดแผงกั้นหน้าหอพัก ประตูหอพัก และลงชื่อเข้าหอพัก โครงการ TSU.PT Sandbox ภาคเรียนที่ 2/2564


เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ปิดแผงกั้น Sangbox.pdf
ป้ายประชาสัมพันธ์ ประกาศ .pdfข่าวจากหอพักวิทยาเขตพัทลุง ประกาศโดย เกรียงไกร (ประกาศวันที่ 26/11/2564)