รายละเอียดข่าว

เอกสารการรายงานตัวเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566


  1. หลักฐานการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก (สลิปการโอนเงิน)
  2. ใบสมัครเข้าอยู่หอพัก (ดาวน์โหลดตามเอกสารแนบ) 
  3. ระเบียนประวัตินิสิตหอพัก  (ดาวน์โหลดตามเอกสารแนบ) 

เอกสารแนบ

เอกสารการรายงานตัวเข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2566.pdfข่าวจากหอพักวิทยาเขตสงขลา ประกาศโดย ชไมนุช (ประกาศวันที่ 17/03/2566)