รายละเอียดข่าว

การจองหอพักนิสิตชั้นปีที่-1-ปี ปีการศึกษา 2565


เอกสารแนบ

การจองหอพักนิสิตชั้นปีที่-1-ปี ปีการศึกษา 2565.pdf
การจองหอพักนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง.pdfข่าวจากหอพักวิทยาเขตพัทลุง ประกาศโดย เกรียงไกร (ประกาศวันที่ 30/05/2565)