รายละเอียดข่าว

เอกสารสำหรับวันรายงานตัวเข้าหอพัก วิทยาเขตสงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565


  1. หลักฐานการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ที่นิสิตชำระเงินผ่านผ่านระบบ Cross Bank Bill Pay ment)
  2. ใบสมัครเข้าอยู่หอพัก (ดาวน์โหลดตามเอกสารแนบ) สำหรับนิสิตเข้าพักใหม่
  3. ระเบียนประวัตินิสิตหอพัก  (ดาวน์โหลดตามเอกสารแนบ) สำหรับนิสิตเข้าพักใหม่

เอกสารแนบ

แบบฟอร์มรายงานตัวเข้าหอพัก.pdfข่าวจากหอพักวิทยาเขตสงขลา ประกาศโดย ชไมนุช (ประกาศวันที่ 21/11/2565)