รายละเอียดข่าว

แผนผัง เส้นทางมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง วันรับรายงานตัวนิสิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565


แผนผัง เส้นทางมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง วันรับรายงานตัวนิสิต
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เอกสารแนบ

PR แผนผัง เส้นทางมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง วันรับรายงานตัวนิสิต 1-2565.pdfข่าวจากหอพักวิทยาเขตพัทลุง ประกาศโดย เกรียงไกร (ประกาศวันที่ 23/06/2565)