รายละเอียดข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กำหนดวันรายงานตัวเข้าหอพัก 1/6


 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

                       กำหนดวันรายงานตัวเข้าหอพัก

                  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

นิสิตชั้นปีที่ 1 (27 มิถุนายน 2565)

  - นิสิตหญิง หอพักพะยอม 2
  - นิสิตหญิง คณะพยาบาลศาสตร์ หอพักพะยอม 3
  - นิสิตชาย หอพักอินทนิล 4 และ 5

นิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (29 มิถุนายน 2565)

  - นิสิตหญิง หอพักพะยอม 1 และ 4
  - นิสิตหญิง คณะพยาบาลศาสตร์
  - หอพักพะยอม 3

หมายเหตุ
นิสิตทุกคนต้องแสดงผลตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK
โดยสามารถตรวจด้วยตนเอง แสกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดแลลฟอร์ม
ซึ่งผลตรวจต้องไม่พบเชื้อ COVID-19


เอกสารแนบ

เอกสารประกาศ การรายงานตัวเข้าหอพัก 1-2565.pdf
แบบรายงานผลการตรวจ-Antigen-Test-Kit (1).pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กำหนดวันรายงานตัว1-65.pdfข่าวจากหอพักวิทยาเขตพัทลุง ประกาศโดย เกรียงไกร (ประกาศวันที่ 22/06/2565)