รายละเอียดข่าว

การขอเบิกค่าประกันของเสียเสียหายหอพัก ประจำปีการศึกษา 2564


นิสิตสามารถดาวน์โหลดเอกสาร 
"ประกาศ การขอเบิกค่าประกันของเสียเสียหายหอพัก ประจำปีการศึกษา 2564"

เอกสารแนบ

การขอเบิกค่าประกันของเสียเสียหายหอพัก ประจำปีการศึกษา 2564.pdfข่าวจากหอพักวิทยาเขตพัทลุง ประกาศโดย เกรียงไกร (ประกาศวันที่ 03/11/2564)