รายละเอียดข่าว

การจองหอพักนิสิต Online และการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก 2/2564


ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
<โครงการ TSU-PT Sandbox>
รอบที่ 1 (18-19 พ.ย. 64)
#นิสิตชำระ 2,340 บาท
รอบที่ 2 (13-14 ธ.ค. 64)
#นิสิตชำระ 2,047 บาท
รอบที่ 3 (27-28 ธ.ค. 64)
การชำระค่าบำรุงหอพัก
ให้นิสิตสแกนบาร์โค้ดในใบแจ้งหนี้ (bill Payment) ชำระผ่านแอปพลิเคชั่น Mobile Banking
สอบถามผ่าน ที่ปรึกษาหอพักที่กำกับดูแลนิสิต

เอกสารแนบ

จองหอ Sandbox2564.pdf
จองหอพัก sandbox2564.pdfข่าวจากหอพักวิทยาเขตพัทลุง ประกาศโดย เกรียงไกร (ประกาศวันที่ 01/12/2564)