รายละเอียดข่าว

แบบบันทึกจองหอพัก-สำหรับนิสิตที่ไม่ได้จองหอพักตามมหาวิทยาลัยประกาศกำหนด


เอกสารแนบ

แบบบันทึกจองหอพัก-สำหรับนิสิตที่ไม่ได้จองหอพักตามมหาวิทยาลัยประกาศกำหนด-1.pdf
แบบบันทึกจองหอพัก-สำหรับนิสิตที่ไม่ได้จองหอพักตามมหาวิทยาลัยประกาศกำหนด-1.pdfข่าวจากหอพักวิทยาเขตพัทลุง ประกาศโดย บุรฉัตร (ประกาศวันที่ 16/02/2566)