รายละเอียดข่าว

การจองหอพักนิสิตชั้นปีที่-2-ขึ้นไป-ปีการศึกษา 2565


เอกสารแนบ

การจองหอพักนิสิตชั้นปีที่-2-ขึ้นไป-ปี-65.pdfข่าวจากหอพักวิทยาเขตพัทลุง ประกาศโดย เกรียงไกร (ประกาศวันที่ 30/05/2565)