ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวจากหอพักวิทยาเขตสงขลา

ประกาศการจองหอพัก การชำระเงิน เเละการรายงานตัวเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 รอบ 2
เอกสารการรายงานตัวเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
กำหนดการปิดหอพักปาริชาต 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
ข่าวจากหอพักวิทยาเขตพัทลุง
ประกาศ การขยายเวลาชำระค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้า ประจำภาคเรียนที่2/2565
ประกาศขยายเวลาชำระค่าบำรุงหอพักและค่าประกันของเสียหายหอพัก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศ กำหนดระยะเวลาการชำระเงินค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าหอพักนิสิต ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศ การขยายเวลาชำระเงินค่าบำรุงหอพักและค่าประกันของเสียหายหอพัก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
แบบบันทึกข้อตกลงการชำระหนี้ค่าบำรุงหอพัก
ประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักฉบับใหม่(เริ่มใช้ปีการศึกษา2566เป็นต้นไป)
แบบขอย้ายหอพัก
แบบบันทึกการลาออกจากหอพัก
แบบบันทึกจองหอพัก-สำหรับนิสิตที่ไม่ได้จองหอพักตามมหาวิทยาลัยประกาศกำหนด
แบบคำร้อง-ขอเบิกเงินค่าประกันของเสียหายหอพัก

สงขลา
ปฏิทินหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2566/1

วิทยาเขตสงขลา

# วันที่ กิจกรรม
1 10/05/2566 - 20/05/2566 นิสิตจองหอพัก online
2 10/05/2566 - 30/06/2566 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
3 01/06/2566 - 18/06/2566 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
4 01/06/2566 - 18/06/2566 ชำระเงินผ่านธนาคาร
5 18/06/2566 รายงานตัวเข้าหอพัก

วิทยาเขตพัทลุง

# วันที่ กิจกรรม
1 09/05/2566 - 24/06/2566 นิสิตจองหอพัก online
2 09/05/2566 - 01/06/2566 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
3 11/02/2566 - 16/06/2566 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
4 11/02/2566 - 16/06/2566 ชำระเงินผ่านธนาคาร
 
สถิติห้องว่าง ปีการศึกษา 2566/1

สงขลา

หอพัก ทั้งหมด (เตียง) ว่าง (เตียง)
ชาย 332 0
หญิง 670 0

พัทลุง

หอพัก ทั้งหมด (เตียง) ว่าง (เตียง)
ชาย 540 83
หญิง 1438 133
 
อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก
สงขลา
หอพัก เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
ปาริชาต 1 (หอพักชาย) 4,200 3,200 1,600
ปาริชาต 2 (หอพักหญิง) 4,200 3,200 1,600
ปาริชาต 3 (หอพักหญิง) 5,000 4,000 2,000
พัทลุง
หอพัก เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
พะยอม 1 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300
พะยอม 2 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300
พะยอม 3 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300
พะยอม 4 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 3 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 4 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300