ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวจากหอพักวิทยาเขตสงขลา

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ปฏิทินหอพัก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
เอกสารการรายงานตัวเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
ข่าวจากหอพักวิทยาเขตพัทลุง
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การขยายเวลาปิดแผงกั้นหน้าหอพักและเวลาปิดประตูหอพัก วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ปฏิทินหอพัก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
แบบฟอร์มการใช้ห้องพักรายวัน (เรือนรับรอง)
ประกาศ กำหนดระยะเวลาการชำระเงินค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าหอพักนิสิต ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศ การขยายเวลาชำระเงินค่าบำรุงหอพักและค่าประกันของเสียหายหอพัก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
แบบบันทึกข้อตกลงการชำระหนี้ค่าบำรุงหอพัก
ประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักฉบับใหม่(เริ่มใช้ปีการศึกษา2566เป็นต้นไป)
แบบขอย้ายหอพัก
แบบบันทึกการลาออกจากหอพัก
แบบบันทึกจองหอพัก-สำหรับนิสิตที่ไม่ได้จองหอพักตามมหาวิทยาลัยประกาศกำหนด
แบบคำร้อง-ขอเบิกเงินค่าประกันของเสียหายหอพัก

สงขลา
ปฏิทินหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2566/2

วิทยาเขตสงขลา

# วันที่ กิจกรรม
1 03/10/2566 - 05/10/2566 นิสิตหอพักเดิม ยืนยันหอพักห้องเดิม online
2 06/10/2566 - 09/10/2566 นิสิตจองหอพัก online
3 03/10/2566 - 31/12/2566 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
4 23/11/2566 - 22/12/2566 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
5 23/11/2566 - 22/12/2566 ชำระเงินผ่านธนาคาร
6 19/11/2566 รายงานตัวเข้าหอพัก
7 23/11/2566 - 22/12/2566 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
8 23/11/2566 - 22/12/2566 ชำระเงินค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ผ่านธนาคาร

วิทยาเขตพัทลุง

# วันที่ กิจกรรม
1 03/10/2566 - 05/10/2566 นิสิตหอพักเดิม ยืนยันหอพักห้องเดิม online
2 06/10/2566 - 07/10/2566 นิสิตจองหอพัก online
3 04/10/2566 - 15/12/2566 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
4 23/11/2566 - 22/12/2566 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
5 23/11/2566 - 22/12/2566 ชำระเงินผ่านธนาคาร
 
สถิติห้องว่าง ปีการศึกษา 2566/2

สงขลา

หอพัก ทั้งหมด (เตียง) ว่าง (เตียง)
ชาย 332 72
หญิง 708 62

พัทลุง

หอพัก ทั้งหมด (เตียง) ว่าง (เตียง)
ชาย 564 125
หญิง 1456 299
 
อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก
สงขลา
หอพัก เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
ปาริชาต 1 (หอพักชาย) 4,200 3,200 1,600
ปาริชาต 2 (หอพักหญิง) 4,200 3,200 1,600
ปาริชาต 3 (หอพักหญิง) 5,000 4,000 2,000
พัทลุง
หอพัก เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
พะยอม 1 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300
พะยอม 2 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300
พะยอม 3 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300
พะยอม 4 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 3 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 4 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300