ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวจากหอพักวิทยาเขตสงขลา

เอกสารการรายงานตัวเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
กำหนดการปิดหอพักปาริชาต 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศการจองหอพัก การชำระเงิน เเละการรายงานตัวเข้าหอพัก ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
ประกาศการจองหอพัก การชำระเงิน เเละการรายงานตัวเข้าหอพัก สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 - 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศการจองหอพัก การชำระเงิน เเละการรายงานตัวเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
เอกสารสำหรับวันรายงานตัวเข้าหอพัก วิทยาเขตสงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ข่าวจากหอพักวิทยาเขตพัทลุง
กำหนดระยะเวลาการชำระเงินค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้า หอพักนิสิต เดือนมกราคม-เมษายน ประจำภาคเรียนที่2/2565
ปฏฺทินหอพัก ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
แบบบันทึกข้อตกลงการชำระหนี้ค่าบำรุงหอพัก
ประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักฉบับใหม่(เริ่มใช้ปีการศึกษา2566เป็นต้นไป)
แบบขอย้ายหอพัก
แบบบันทึกการลาออกจากหอพัก
แบบบันทึกจองหอพัก-สำหรับนิสิตที่ไม่ได้จองหอพักตามมหาวิทยาลัยประกาศกำหนด
แบบคำร้อง-ขอเบิกเงินค่าประกันของเสียหายหอพัก
ประกาศจองหอพักนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศจองหอพักนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

สงขลา
ปฏิทินหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2565/1

วิทยาเขตสงขลา

# วันที่ กิจกรรม
1 08/06/2565 - 12/06/2565 นิสิตจองหอพัก online
2 30/08/2565 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
3 06/09/2565 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
4 06/09/2565 ชำระเงินผ่านธนาคาร
5 25/06/2565 - 26/06/2565 รายงานตัวเข้าหอพัก
6 16/01/2566 - 20/01/2566 บันทึกค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
7 21/03/2566 - 24/03/2566 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
8 21/03/2566 - 24/03/2566 ชำระเงินค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ผ่านธนาคาร

วิทยาเขตพัทลุง

# วันที่ กิจกรรม
1 01/06/2565 - 22/06/2565 นิสิตจองหอพัก online
2 01/06/2565 - 30/11/2565 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
3 01/08/2565 - 15/08/2565 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
4 01/08/2565 - 15/08/2565 ชำระเงินผ่านธนาคาร
5 26/09/2565 - 01/12/2565 บันทึกค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
6 01/12/2565 - 23/12/2565 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
7 01/12/2565 - 23/12/2565 ชำระเงินค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ผ่านธนาคาร
 
สถิติห้องว่าง ปีการศึกษา 2565/1

สงขลา

หอพัก ทั้งหมด (เตียง) ว่าง (เตียง)
ชาย 208 -105
หญิง 446 -281
รวม 654 -386

พัทลุง

หอพัก ทั้งหมด (เตียง) ว่าง (เตียง)
ชาย 296 -129
หญิง 1850 440
รวม 2146 311
 
อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก
สงขลา
หอพัก เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
ปาริชาต 1 (หอพักชาย) 4,200 3,200 1,600
ปาริชาต 2 (หอพักหญิง) 4,200 3,200 1,600
ปาริชาต 3 (หอพักหญิง) 5,000 4,000 2,000
พัทลุง
หอพัก เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
พะยอม 1 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300
พะยอม 2 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300
พะยอม 3 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 2 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 3 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 4 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 5 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 6 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300