สงขลา
ปฏิทินหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2563/1

วิทยาเขตสงขลา

# วันที่ กิจกรรม
1 02/04/2563 - 03/04/2563 นิสิตจองหอพัก online
2 02/04/2563 - 03/05/2563 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
3 02/04/2563 - 15/05/2563 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
4 04/05/2563 - 15/05/2563 ชำระเงินผ่านธนาคาร

วิทยาเขตพัทลุง

# วันที่ กิจกรรม
1 24/02/2563 - 01/04/2563 นิสิตหอพักเดิม ยืนยันหอพัก online
2 28/01/2563 - 30/04/2563 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
3 24/02/2563 - 12/06/2563 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
4 12/05/2563 - 12/06/2563 ชำระเงินผ่านธนาคาร
 
สถิติห้องว่าง ปีการศึกษา 2563/1

สงขลา

หอพัก ทั้งหมด (เตียง) ว่าง (เตียง)
ชาย 372 251
หญิง 736 416
รวม 1108 667

พัทลุง

หอพัก ทั้งหมด (เตียง) ว่าง (เตียง)
ชาย 284 6
หญิง 1819 589
รวม 2103 595
 
อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก
สงขลา
หอพัก เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
ปาริชาต 1 (หอพักชาย) 4,200 3,200 1,600
ปาริชาต 2 (หอพักหญิง) 4,200 3,200 1,600
ปาริชาต 3 (หอพักหญิง) 5,000 4,000 2,000
พัทลุง
หอพัก เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
พะยอม 1 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300
พะยอม 2 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300
พะยอม 3 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 2 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 3 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 4 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 5 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 6 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300