หน้าแรก | ติดต่อสอบถาม
TSU LINK : มหาวิทยาลัยทักษิณ | วิทยาเขตพัทลุง | ระบบสารสนเทศ

ระบบบริหารจัดการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ

Dormitory Management System Thaksin University

หน้าแรก

 


ข่าวประชาสัมพันธ์


การชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้า หอพักนิสิต วิทยาเขตพัทลุง ประจำภาคเรียนที่ 3/2560 Read More ...
การดำเนินการแจ้งย้ายทะเบียนบ้าน สำหรับนิสิตใหม่ที่เข้าพักหอพักวิทยาเขตพัทลุง Read More ...
กำหนดการจองหอพักนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ประจำปีการศึกษา 1/2561 Read More ...
กำหนดการจองหอพักนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีการศึกษา 1/2561 Read More ...