หน้าแรก | ติดต่อสอบถาม
TSU LINK : มหาวิทยาลัยทักษิณ | วิทยาเขตพัทลุง | ระบบสารสนเทศ

ระบบบริหารจัดการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ

Dormitory Management System Thaksin University

บริการออนไลน์นิสิตหอพัก

 

สำหรับนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 (ไม่มี Account สำหรับใช้งานอินเตอร์เน็ต)

  1. จองหอพักออนไลน์
  2. ตรวจสอบยอดการชำระเงิน
  3. ตรวจสอบสถานะ/พิมพ์ใบชำระเงิน
  4. การแจ้งย้ายทะเบียนราษฎร์ (เฉพาะนิสิตวิทยาเขตพัทลุงเท่านั้น) ดาวน์โหลดเอกสาร

สำหรับนิสิตที่มี Account สำหรับใช้งานอินเตอร์เน็ตแล้ว

  1. จองหอพักออนไลน์
  2. ตรวจสอบยอดการชำระเงิน
  3. ตรวจสอบสถานะ/พิมพ์ใบชำระเงิน
  4. แจ้งซ่อมอุปกรณ์ในหอพักชำรุด (เฉพาะนิสิตวิทยาเขตพัทลุงเท่านั้น)
  5. ยื่นคำร้องขอใช้ยานพาหนะในหอพักออนไลน์