ค่าธรรมเนียมหอพัก

 
วิทยาเขตสงขลา
หอพัก ประเภท ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3
หอพักปาริชาต 1 หอพักชาย 4,200 บาท 3,200 บาท 1,600 บาท
หอพักปาริชาต 2 หอพักหญิง 4,200 บาท 3,200 บาท 1,600 บาท
หอพักปาริชาต 3 หอพักหญิง 5,000 บาท 4,000 บาท 2,000 บาท
วิทยาเขตพัทลุง
หอพัก ประเภท ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3
หอพักพะยอม 1 หอพักหญิง 3,600 บาท 2,600 บาท 1,300 บาท
หอพักพะยอม 2 หอพักหญิง 3,600 บาท 2,600 บาท 1,300 บาท
หอพักพะยอม 3 หอพักหญิง 3,600 บาท 2,600 บาท 1,300 บาท
หอพักอินทนิล 2 หอพักชาย 3,600 บาท 2,600 บาท 1,300 บาท
หอพักอินทนิล 3 หอพักชาย 3,600 บาท 2,600 บาท 1,300 บาท
หอพักอินทนิล 4 หอพักชาย 3,600 บาท 2,600 บาท 1,300 บาท
หอพักอินทนิล 5 หอพักชาย 3,600 บาท 2,600 บาท 1,300 บาท
หอพักอินทนิล 6 หอพักหญิง 3,600 บาท 2,600 บาท 1,300 บาท